Regulamin
Sklep nokiaskleponline.pl jest prowadzony przez firmę:
4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.
Broniewskiego 28
01-771 Warszawa
NIP: 7010373309, REGON: 146587058,  
KRS: 0000454456 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000 wpłacony w całości
KONTO BANKOWE: 95 1140 1010 0000 5495 8500 1003
email: sklep[at]nokiaskleponline.pl
telefon: 22 266-81-78 lub 535-407-383 (opłata zgodna z cennikiem właściwego operatora)
 

 

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 21-03-2016

 

 

 

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – a) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.

2. Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.1.a) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym ze Sprzedającym, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

3.  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami - regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Sklep Internetowy – serwis, za pośrednictwem którego można złożyć Zamówienie (kupić Produkty) i/lub Rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym).

 5. Sklep fizyczny – punkt sprzedaży Sprzedającego, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa

6. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

7. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)., zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

10. Sprzedający – 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485465, o numerze NIP 7010373309, o numerze REGON 146587058, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.

11. Biuro obsługi – udostępniony przez Sprzedającego nr. telefonu, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do informacji o produktach i/lub o złożonym zamówieni i/lub o złożonej reklamacji podczas połączenia telefonicznego.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne.

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://nokiaskleponline.pl a w szczególności określa:

a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego

b)      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego

c)       warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego

d)      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.       Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://nokiaskleponline.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.       Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

 

5.       Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827), oraz k.c..

 

III. Warunki techniczne

1.       Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

a)      Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b)      Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

c)       Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

d)      oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.       Sprzedający wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu internetowego w celu:

a)      utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b)      dostosowania i optymalizacji Sklepu internetowego do potrzeb Klientów,

c)       tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

d)      personalizacji przekazów marketingowych,

e)      zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

3.       Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

4.       Połączenie telefoniczne z biurem obsługi możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243). Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

 

5.       W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 

IV. Warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego.

1.       Sprzedający zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.       Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie internetowym.

3.       Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Sklepie internetowym.

4.       Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5.       Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)      podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c)       dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K..

6.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K. ,

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)       korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7.       Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

8.       Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Sprzedający. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

 

9.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie internetowym, w szczególności w trakcie składania Zamówień i Rezerwacji Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu internetowego.

 

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym.

1.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://lumia-sklep.pl/, dokonać wyboru produktów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.       Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.       Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      przedmiotu zamówienia

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy firmą kurierską DHL lub Pocztą Polską.

c)       wybranej metody płatności

d)      wybranego sposobu dostawy

e)      Wysokości opłat dodatkowych

4.       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.       Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.       Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7.       Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8.       Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

9.       Z zastrzeżeniem art. IV.13 i art. IV.14 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,  przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

10.   W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, o ile przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

11.   Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

12.   W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.:

a)      w przypadku Rezerwacji - imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

b)      w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail lub inny danych wskazanych przez Sprzedającego w Sklepie internetowym.

13.   Rezerwacja zostanie dokonana, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.5 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Sprzedającego.

14.   W przypadku przedsprzedaży Towarów, Klient zostanie poinformowany w Sklepie internetowym lub bezpośrednio przez Sprzedającego o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę Towaru. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w art. IV.5. Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru, podanej przy Towarze lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.

 

15.   Produkty, na które Klient złożył Rezerwację, mogą zostać kupione w Sklepie fizycznym. Nie każdy Produkt dostępny w Sklepie Internetowym może być dostępny w Sklepie fizycznym. 

 

 

VI. Koszty i sposoby dostawy

1.       Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.       Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

a)      Przesyłką Kurierską DHL

- przedpłata na konto 15zł

- płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) 18 zł

b)      Przesyłką Poczty Polskiej (max. wartość zamówienia 399 zł)

- przedpłata na konto od 7zł (w zależności od wartości produktów)

- płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) 15 zł

c)      Poprzez odbiór osobisty – 0 zł do 9.90 zł

d)      Paczkomaty InPost

      - Przedpłata na konto od 7.90 zł do 10.90 zł

e)      Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

f)      Koszty przesyłek można zobaczyć na stronie  LINK ->

3.       Towar dostępny w magazynie wysyłany jest w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na nasz rachunek bankowy (nie wliczając sobót, niedziel i dni świątecznych) lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. Towar sprowadzany z magazynów zewnętrznych wysyłany jest od 3 do 7 dni. W przypadku składania domówień lub dokonywania zmian przez Klienta w złożonym wcześniej zamówieniu termin jego realizacji liczony jest od zgłoszenia tych zmian lub domówienia.

 

4.       Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

 

VII. Ceny i metody płatności

1.       Ceny Towarów podawane w złotych polskich są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

2.       Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)      Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b)      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

c)      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

        Bank: mBank S.A.
  Numer rachunku: 95 1140 1010 0000 5495 8500 1003.

d)      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl –    możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w    zakładce „Ceny i metody płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

UWAGA do każdej transakcji doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości od 1% do 2.5 % całkowitej wartości zamówienia.

e)      Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są       zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

         Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852

 

c)       W systemie ratalnym mBank Raty (minimalna wartość zamówienia to 300 zł) - płatności w systemie ratalnym obsługiwane przez spółkę IAI S.A. (IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Madalińskiego 8, NIP: PL-8522470967, KRS: 0000325245 Regon: 320147706, Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 815 623,50 złotych)

3. Termin płatności:

a)       W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b)       W przypadku wyboru przez Klienta płatności w systemie ratalnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c)       W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1.       Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@nokiaskleponline.pl

2.       Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.       Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.       Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

6.       Konsument nie ponosi kosztów:

a)      świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:

- Sprzedający nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał zgodnie z

Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży

b)      dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

- Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.       Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10.   Towar powinien być zwrócony na adres: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa.

11.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

12.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy.

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

c)       w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

d)      w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

e)      w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f)       w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

g)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

h)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

i)        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
9.10. Odwrócony podatek VAT (pkt. 1-4 przesłanki, lit. A-D skutki): w przypadku (1) gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są towary określone w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), w szczególności pod pozycjami 28a, 28b lub 28c oraz (2) gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca i Klient o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, a także (3) jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej ww. towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł, to (A) Sprzedawca sprzedaje towar bez kwoty podatku VAT i (B) wystawia fakturę zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. wskazanej ustawy, to jest z tzw. "odwrotnym obciążeniem", a na Kliencie ciąży w takim wypadku (C) obowiązek rozliczenia i (D) zapłaty należnego podatku VAT.

 

 

X. Rękojmia i Gwarancja

1.       Sprzedający dostarcza Produkty bez wad. Jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.       W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827). , Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.       4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Każdy oferowany przez Sklep produkt posiada gwarancję(chyba, że zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu można kierować się do punktu serwisowego producenta. Wyszczególnienie adresów punków serwisowych znajduje się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

4.       Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać, bezpośrednio w Sklepie fizycznym w Warszawie lub przesłać na adres: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

5.       Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, są też umieszczone w opisach produktów. W przypadku gdy przy produkcie widnieje informacje o „Gwarancji serwisowej” produkt należy odesłać na adres Sprzedającego bądź złożyć osobiście w Punkcie odbioru osobistego w Warszawie. Należy załączyć Zgłoszenie reklamacyjne dostępne jest jako załącznik nr 2 do regulaminu.

6.       Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

7.       Usługi posprzedażne w szczególności usługi pogwarancyjne można uzyskać w odpowiednich serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów.

 

8.       Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Sklepie internetowym lub udziela ich Biuro obsługi pod numerem telefonu 535-407-383 (opłata zgodna z cennikiem właściwego operatora)

 

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym,

c)       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d)       Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

3.       Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

4.       Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

 

XII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.       Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności; ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014. Poz.827) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

3.       Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

a)      zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedającego,

b)      zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu internetowego,

c)       zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Sprzedający powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedającemu przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

4.       Sprzedający nie podpisywał kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5.       Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

 

6.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

 

 


 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

- WZÓR -

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Nr zamówienia internetowego (aukcji ) /nr faktury: …………………………………………………….

Imię i Nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy1 / odbioru2………………………………………………………………………………….

 

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów:

 

Lp. 

Nazwa towaru / usługi 

Ilość 

Cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy adres:

 

 

4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.

„ODSTĄPIENIE OD UMOWY”

ul. Broniewskiego 28

01-771 Warszawa.

 

 

 

                                                                              …………………..………………………………

                                                                                   Data i podpis Konsumenta

 

 

 

_____________________________

1 podać, jeżeli umowa sprzedaży dotyczyła Usług Dodatkowych

2 podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru

3 numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody;

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

•                     pisemnie na adres: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa;

•                     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@4cv.sklep.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa, z dopiskiem "odstąpienie od umowy" dla łatwiejszej identyfikacji przesyłki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 

4cv Mobile Sp. Z o.o. Sp. K.                                                                     …………………, dnia …………………..

ul. Broniewskiego 28

01-771 Warszawa

Tel. 535-407-383

 

 

Dane osoby reklamującej:

Nr aukcji / zamówienia:...................................................................................................................... 

Imię i Nazwisko:................................................................................................................................. 

Adres:................................................................................................................................................. 

nr tel / e-mail............................................................................................................................

 

REKLAMACJA

 

Dotyczy sprzętu: ................................................................................................................................ 

IMEI/numer seryjny: ........................................................................................................................... 

Reklamacja zgłaszana z tytułu  gwarancji / rękojmi (niepotrzebne skreślić) 

 

Zgłaszane Usterki: ………………………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Niniejszym informujemy, iż naprawa telefonu wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci telefonu. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci telefonu, w szczególności książki telefonicznej (kontaktów), kalendarza, plików zdjęciowych i muzycznych.

 

 

                                                                                                    ........................................................

 

                                                                                                                        Podpis klienta

 

 


 

  

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 [kliknij i pobierz]

  

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Rozumiem, zamknij komunikat
pixelpixelpixelpixelpixelpixel